Tallinna Spordiselts Kalev – Eetikakoodeks
Alus: Vabaühenduste eetikakoodeks
Eetikakoodeks sätestab Tallinna Spordiselts Kalev (edaspidi TSS Kalev) väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.
• TSS Kalev väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.
• TSS Kalev koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
• Oma igapäevases tegevuses lähtub TSS Kalev Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.
• TSS Kalev on selge ja arusaadav missioon. Järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
• TSS Kalev väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi ning kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
• TSS Kalev kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
• TSS Kalev peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
• TSS Kalev püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.
• TSS Kalev, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
• TSS Kalev ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
• TSS Kalev, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
• TSS Kalev ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
• TSS Kalev kasutab loodus-, inim-ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
• TSS Kalev lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
• TSS Kalev annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
• TSS Kalev peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
• TSS Kalev avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
• Informatsioon TSS Kalev missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
• TSS Kalev suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
• TSS Kalev on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
• TSS Kalev on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
• TSS Kalev ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
• TSS Kalev peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
• TSS Kalev austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
• TSS Kalev tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
• TSS Kalev ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.